Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 16 april 2018, Av michael

Provrörsbefruktning

Vad är provrörsbefruktning?

Provrörsbefruktning tillkom ursprungligen för att kunna erbjuda hjälp då kvinnan saknade äggledare eller då dessa skadats av tex tidigare inflammation så att passagen är bruten.

Förbindelsen mellan äggstocken och livmodern saknas således då och spermierna kan inte nå ägget och det befruktade ägget kan inte nå livmodern. IVF-behandling innebär att detta steg istället sker utanför kroppen.

Numera används IVF-behandling också framgångsrikt i många andra situationer bland annat vid s k oförklarlig infertilitet och olika nedsättningar av spermiekvalitet.

 

Vad innebär IVF?

IVF är förkortning av In Vitro Fertilisering och betyder ordagrant ”befruktning i glas” eller ”befruktning utanför kroppen”. Andra uttryck förekommer också såsom ”provrörsbefruktning” eller ”assisterad befruktning”.

IVF innebär att man kombinerar ägg med spermier i ett laboratorium, med korrekta befruktningsförhållanden, och sedan överför embryot till livmodern.

För att få fram ett ägg används ultraljud för att guida den tunna nålen genom vaginas vägg in i äggstocken eller görs ett snitt i buken för att komma åt äggstocken (laparoskopi).

När äggen samlats in kombineras de med preparerad sperma i en steril skål 2 till 4 dagar. Efter befruktningen överförs embryorna till livmodern.

IVF används vanligast för befruktning på grund av sjukliga förändringar i de kvinnliga reproduktionsorganen.

 

Vad är ICSI och vad är skillnaden mellan IVF och ICSI?

ICSI är en förkortning av Intracytoplasmisk spermieinjicering.

ICSI kan användas med orörliga spermier vid en provrörsbefruktning. Vid IVF kan endast rörliga spermier användas.

Med hjälp av en tunn glasnål injiceras en spermie direkt i ett moget ägg. Ägget inkuberas och överförs till livmodern.

Befruktning uppstår i 50 % till 80 % av fallen och ungefär 30 % resulterar i en lyckad födsel.

Äggdelningen kan misslyckas och embryot avbryta sin tillväxt vid ett tidigt utvecklingsstadium.

Yngre patienter upplever bättre resultat och ägg med sämre kvalitet och mogen ålder resulterar i en lägre procent lyckade befruktningar.

 

För vilka är provrörsbefruktning lämplig?

Efter fullständig och noggrann utredning av orsaken eller orsakerna till den ofrivilliga barnlösheten överväger paret och läkaren tillsammans om och i så fall vilken medicinsk behandling som kan komma i fråga.

De olika behandlingsalternativen är i dag väl prövade och standardiserade behandlingsmetoder.

 

Hur stor chans är det att provrörsbefruktningen lyckas? 

Assisterad provrörsbefruktning har vuxit kraftigt i Sverige genom åren och fortsätter att öka även om en lätt avmattningstendens har visat sig de senaste två åren.

Antal barn födda efter IVF utgör nu 3 procent av samtliga födda. Andelen barn födda efter ICSI, där graviditeten tillkommit efter injektion av en enda spermie i ägget, ökar och utgör nu nära 50 procent av alla barn födda efter IVF.

Det finns 16280 registrerade provrörsbarn i Sverige, födda under åren 1982 till 2001, till 12186 mödrar.

Det utförs ca 700 behandlingar per år. Idag är provrörsverksamheten i Sverige fördelad på femton kliniker, som i medeltal producerar ca 400 överföranden per år. Fler än 2 000 barn föds årligen i Sverige efter provrörsbefruktning.

Att i det enskilda fallet i förväg ange en procentsiffra är omöjligt därför att förutsättningarna skiljer sig från par till par. Statistiska internationella sammanställningar visar likartade resultat.

Graviditetschanserna efter en behandling är maximalt 25 -35% framförallt beroende på kvinnans ålder och spermiernas kvalitet. Av dessa graviditeter leder 75 -80% till fullgångna graviditeter och förlossning.

Detta ska jämföras med den naturliga graviditetschansen på 25% per cykel där inga befruktningshinder finns.

 

Ökar chansen/risken för flerbörd med provrörsbefruktning?

Eftersom man, enligt modern praxis, återför maximalt två befruktade ägg är tvillinggraviditeter vanligare än annars och utgör cirka 20 %.

I vissa situationer återförs dock endast ett befruktat ägg, då målsättningen är att minska antalet tvillinggraviditeter men med bibehållen graviditetschans.

Andelen tvillingbörder efter IVF nådde sitt maximum på 29 procent år 1991 för att successivt sjunka till 18,5 procent år 2001. ICSI ökar inte förekomsten av multipla befruktningar.

Man har under denna tid också sett en 70-procentig reduktion av förtidsbörder. Trillingbörder har nästan helt försvunnit.

 

Finns det några risker med provrörsbefruktning för barnet?

Då provrörsbefruktning medför en något ökad risk för flerbörd så anses detta vara huvudorsaken till den nästan fördubblade perinatala (innan födsel) dödligheten. Den neonatala (efter födsel) dödligheten är nära tre gånger högre för barn födda efter IVF.

Riskökningen har också ett nära samband med moderns karakteristika, och när hänsyn tas till födelseår, moderns ålder, paritet, rökvanor och fertilitetsproblem så sjunker den kraftigt.

Man har inte sett några skillnader i denna risk mellan barn födda efter ICSI eller övrig IVF. Man har heller inte observerat några skillnader avseende förtidsbörd, låg födelsevikt, eller dödlighet med hänsyn till val av IVF-metod.

Det har konstaterats en cirka 40-procentig riskökning för missbildning efter IVF. Men när hänsyn togs till skillnader i mödraålder, paritet, förlossningsår och år av ofrivillig barnlöshet kvarstod dock ingen riskökning.

Men vissa specifika missbildningar tycks vara vanligare efter IVF som neuralrörsdefekter och hjärtfel . Den totala missbildningsfrekvensen skilde sig inte mellan ICSI och konventionell IVF, men det förelåg en ökad risk för hypospadi bland barn födda efter ICSI.

Hypospadi är ett tillstånd som uppstår tidigt under fosterlivet (8:e-12:e fosterveckan) hos pojkar och resulterar i att då urinrörets mynning kommer att ligga på undersidan av penis.

Det har konstaterats en ökning av neonatal sjuklighet vad gäller provrörsbarn och det rör oftast andningsstörningar, sepsis, CNS-blödningar och kramper, främst på grund av den höga andelen flerbörder.

 

Risker för kvinnan

För kvinnans del är riskerna med behandlingen mycket små. Som vid alla ingrepp finns det teoretiska möjligheter för komplikationer men på det stora hela kan man konstatera att komplikationsrisken efter IVF är låg.

I mindre än 1% av fallen kan kvinnan få en infektion i slidan eller äggstockarna, något som oftast enkelt låter sig antibiotikabehandlas. Blödnings- eller andra komplikationer som kräver sjukhusvård är mycket ovanliga (mindre än 1 fall per 1 000).

Den vanligaste biverkningen är överstimuleringssyndrom (OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome). Det drabbar 3–5% av de behandlade och kan innebära att man måste sjukhusvårda kvinnan och ge intravenös vätskebehandling samt blodförtunnande medel för att minska risken för blodpropp.

Det här är vanligast i händelse av graviditet, och visar sig då oftast 1–2 veckor efter äggåterförandet.

Andelen utomkvedshavandeskap (foster utanför livmodern) har senaste åren varit väldigt konstant, mindre än 2%.

Det finns en något ökad missfallsfrekvens vid IVF: ca 20% mot vanligtvis 10–15%.

 

Psykologiska aspekter på behandlingen

De flesta som genomgår IVF-behandling upplever att det är psykiskt påfrestande.

Förutom barnlösheten som sådan bör därför inget annat fysiskt eller psykiskt tillstånd föreligga som kan äventyra ett normalt graviditetsförlopp.

 

Kostnad för provrörsbefruktning

Beroende på var man bor i landet finns det olika möjligheter att få behandling
bekostad av offentlig sjukvård eller att man väljer att bekosta behandlingen
själv hos kliniker som drivs i privat regi.

Även hos vissa offentliga kliniker kan man köpa sin behandling till självkostnadspris, exempelvis vid Fertilitetscentrum i Umeå, men det gäller enbart de par som inte är berättigade till landstingsbehandling.

En IVF-behandling kostar idag 20 000-25 000 kr.

 

Behandlingen

Behandlingen kan variera, de flesta patienter behandlas med hormonstimulering som syftar till att flera ägg skall mogna.

  • » 7 dagar före väntad mens. Nedreglering av hypofysen (avstängning av hypofysens signaler till äggstockarna) med dagliga injektioner eller nässpray påbörjas. När detta haft tillräcklig effekt kan hormonstimuleringen börja.
  • » Hormonstimuleringen av äggstockarna
  • Injektioner av hypofyshormon (gonadotropiner) ges dagligen. Ofta krävs 10-12 dagars behandling. Behandlingen med nedreglering fortsätter samtidigt.
  • »  Blodprov och ultraljud för kontroll av stimuleringen
  • Kontrollerna görs med några dagars intervaller. Avsikten är att bestämma när ägglossningen skall initieras med en injektion (hCG) som ges på kvällen.
  • » Äggplockningen
  • Två dagar senare, på förmiddagen, görs äggplockningen. Detta görs genom punktion av äggblåsorna via slidan under ultraIjudskontroll i lokalbedövning. Kvinnan får vila några timmar efteråt och kan därefter lämna sjukhuset. Mannen lämnar spermaprov samma morgon. Ägg och spermier prepareras och på eftermiddagen sammanförs spermiern med äggen. Därefter odlas cellerna i 2-3 dygn.
  • » Mikroinjektion av spermier

 

0m spermieantalet är mycket lågt eller om det föreligger någon annan kraftig avvikelse i spermaprovet, kan man ibland tillgripa mikroinjektion av en spermie i äggcellen (ICSI).

Det innebär att ett av de ägg som plockas ut vid IVF hålles med en pipett och under mikroskopisk kontroll injiceras en enstaka spermie in i cellen.

Odling sker därefter på vanligt sätt i 2-3 dygn.

Efter dessa 2-3 dygn har äggen oftast befruktats och delat sig. De kallas nu embryon (egentligen preembryon). Överförandet till livmodern sker med hjälp av en tunn, mjuk plastkateter som förs igenom livmoderhalsen. Kvinnan får vila några minuter och kan sedan åka hem.

I samband med IVF-behandling i stimulerad cykel finns det ofta befruktade ägg kvar utöver de som förts tillbaka i samband med embryotransfer.

I ca 1/5 av behandlingama (dvs relativt sällan) är dessa återstående befruktade ägg av den sort som kan ha möjlighet att klara av nedfrysning i flytande kväve och senare upptining.

I dessa fall kan vi, om ni önskar, frysförvara äggen för senare tining och återföring. De frysta äggen får enligt svensk lag förvaras i fem år.

 

Alternativ

» IVF i naturlig cykel

IVF i naturlig cykel är ett annat alternativ, som ibland rekommenderas för kvinnor under 35 år med mycket regelbunden menscykel. Den naturliga menstruationscykeln övervakas med hormonbestämningar och ultraljud och äggplockning av det enda ägg som då mognar göres strax före den naturliga ägglossningen.

 

» IVF i lättstimulerad cykel

IVF i lättstimulerad cykel är ytterligare ett alternativ när man vill styra cykeln men inte vill ha så höga hormonvärden och inte heller övertaliga ägg. Hormonbehandlingen innebär i detta fall tabletter under 5 dagar.

 

© Can Stock Photo Inc. / monkeybusiness