Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 9 april 2018, Av michael

Adoption

Adoption är ingen lösning på infertiliteten, däremot är det en lösning på barnlöshetsproblemet.

Att adoptera betyder ”att upptaga som eget barn; göra till sin egen”. När man adopterar får man uppleva tillfredsställelsen av närhet och kärlek till ett barn. Man får följa ett barns utveckling och uppleva all den glädje, men även den oro, det innebär att ha barn.

Om du funderar på adoption kan du ta kontakt med socialkontoret där du bor. De gör en utredning, vars syfte är att ta tillvara barnets intresse av att få komma till ett bra hem.

Du kan också kontakta en av de auktoriserade adoptionsorganisationer som finns i Sverige, som har hand om allt praktiskt i samband med själva genomförandet av adoptionen.

För att få adoptera skall du ha fyllt 25 år och vara gift sedan minst tre år. Den som är gift kan bara adoptera tillsammans med sin äkta hälft.

Den 5 maj 2002 beslutade Riksdagen att samkönade par (homosexuella), som har ingått registrerat partnerskap, skall få möjlighet att prövas för adoption. Beslutet rör både närståendeadoption och gemensam adoption. Riksdagen fattade också beslut om att samkönade par gemensamt skall kunna utses till särskilt förordnade vårdnadshavare.

Idag finns det cirka 40 000 adoptivbarn i Sverige, räknat från 1969, som är födda i ett annat land. Varje år kommer cirka 1 000 adoptivbarn.

De yngsta adoptivbarnen kommer när de bara är några månader, medan de äldsta vanligtvis är fem, sex år. De flesta barnen kommer från barnhem eller hos en fostermamma innan de kommer till sin familj i Sverige.

Så här går det till

Ett par som vill adoptera ett barn ska ta kontakt med socialnämnden i sin kommun. Där kan de få information och rådgivning om hur det går till att adoptera. När de bestämt sig för att försöka adoptera lämnar de in en ansökan.

Till Socialkontoret lämnas:

» ansökan om medgivande
» läkarintyg om hälsotillstånd.

En socialsekreterare genomför sedan en hemutredning som ska ligga till grund för socialnämndens beslut om medgivande till adoption. Medgivandet gäller i två år. Under den tiden hinner de flesta få ett barn.

Den som fått ett medgivande måste också anmäla till socialnämnden om förhållandena ändrats i familjen i väntan på ett adoptivbarn, till exempel sjukdom, graviditet eller flytt. Den som fått medgivande från socialnämnden går vidare genom att skicka in sin ansökan till en av adoptionsorganisationerna.

Organisationerna hanterar alla ärenden i turordning. När det blir ens egen tur får man en förfrågan om ansökan ska förmedlas till ett visst land. Det är alltid de sökande själva som bestämmer genom vilken organisation de vill adoptera. När alla handlingar är klara, granskade och översatta sänds de vidare till kontakten i utlandet.

Det är barnets företrädare i utlandet som slutgiltigt bestämmer vilka föräldrar barnet ska få.

Krav på blivande adoptivföräldrar

Alla länder har sina egna adoptionslagar och ställer olika krav på de sökande. Därför kan väntetiderna mellan olika länder variera.

Omständigheter som kan göra att man inte accepteras som adoptivförälder kan till exempel vara noteringar i polisregistret, att man är i 40-årsåldern och vill ansöka om ett spädbarn, att någon av föräldrarna har en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning eller att mannen studerar eller är arbetslös.

Välja barn

Det är socialarbetare i barnets ursprungsland som utser lämpliga föräldrar.

De blivande adoptivföräldrarna kan inte välja barn eller kön men kan önska ungefärlig ålder på barnet. De kan också välja till vilket land de vill att deras adoptivansökan ska skickas.

Utredning

Innan medgivande om adoption kan ske av socialnämnden göra en hemutredning. Den omfattar det mesta som har att göra med familjen, exempelvis hälsotillstånd, livsåskådning, levnadsförhållanden, uppväxt, utbildning och arbete.

Hemutredningen tar också upp relationer till släkt och omgivning samt motiven till adoption.

Utredningen innehåller också en förberedelse för föräldraskapet.

Väntetid

Väntetiden varierar även om de över lag har blivit kortare de senaste åren.

Sökande som har beredskap att ta emot ett lite äldre barn eller ett barn med något handikapp, får ofta en kortare väntetid än de som bara kan ta emot de mindre barnen.

Barnets ankomst

Ett barn som inte fyllt tolv år och som adopteras av svensk medborgare blir vid adoptionsbeslut i tingsrätt svensk medborgare.

Så snart barnet har anlänt ska adoptivföräldrarna anmäla detta till sin socialnämnd.

Från och med barnets ankomst och fram till dess adoptionen är genomförd i Sverige ska socialarbetaren fortlöpande följa barnets förhållanden i hemmet.

 

© Can Stock Photo Inc. / photography33