Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 28 juni 2018, Av michael

Föräldraförsäkring från Försäkringskassan

Ett hett tips till er som tycker att det är omöjligt att begripa sig på föräldraförsäkringen och dess regler är att ringa till försäkringskassan och boka ett möte med en handläggare. På så sätt kan ni i lugn och ro gå igenom det som gäller för just er!

Nedan finns kortfattad information som jag hoppas är begriplig!

Vem har rätt till ersättning?

Den som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad i två delar. En del som baserar sig på bosättning och en på arbete.
Den tillfälliga föräldrapenningen är arbetsbaserad.

Den arbetsbaserade försäkringen

Arbetar du i Sverige som anställd, uppdragstagare eller som egenföretagare omfattas du av den arbetsbaserade försäkringen. Upphör arbetet kan försäkringen fortsätta att gälla i tre månader. I vissa fall längre om du till exempel är arbetslös och samtidigt arbetssökande.

Särskilda regler för dig som är arbetslös, studerande etc.

När du inte längre har arbetsinkomst gäller som huvudregel att tidigare fastställd SGI slutar gälla. I vissa situationer finns dock möjlighet att behålla SGI:n trots att du inte arbetar.
Det gäller bland annat då du:

  • är arbetslös och anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen
  • studerar och finansierar studierna med studiemedel
  • avbryter/minskar förvärvsarbete inom sex månader före beräknad förlossning eller vårdar barn som är under ett år
  • gör ett tillfälligt avbrott i yrkeslivet (kortare än 3 månader)
  • studerar inom det egna yrkesområdet, vid vissa studier.

I sådana situationer kan SGI fastställas på den inkomst som var aktuell före arbetsavbrottet.

Den bosättningsbaserade försäkringen

För att du ska omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen ska du vistas och bo i Sverige längre tid än ett år. Om du flyttar från Sverige upphör försäkringen från och med
den dag du inte längre bedöms vara bosatt i Sverige.

Observera att du ska anmäla till Försäkringskassan om du bosätter dig i Sverige utan att vara folkbokförd. Du ska även anmäla om du tänker sluta arbeta i Sverige och/eller bosätta dig i ett annat land eftersom detta kan påverka din rätt till föräldra-försäkring.

Det finns särskilda regler för den som till exempel är utsänd av Sverige, biståndsarbetare och studerande.

Hur funkar det?

Föräldraförsäkringen består av två förmåner – föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Föräldrapenning kallas den ersättning du får i samband med ett barns födelse eller adoption och som gör det möjligt att vara hemma hos barnet under längre, sammanhängande perioder, sk föräldraledighet.

Tillfällig föräldrapenning kan du få när du behöver vara hemma med barnet under kortare perioder, till exempel när barnet är sjukt.

Hur många dagar får man per barn?

När ett barn föds eller adopteras betalas föräldrapenning ut till föräldrarna under sammanlagt 480 dagar.

Vid tvillingfödsel får man ytterligare 90 dagars ersättning enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt lägstanivå. För varje barn utöver det andra får man ytterligare 180 dagar med ersättning enligt sjukpenningnivån.

Du kan ta ut dagarna tills barnet har fyllt 8 år eller tills barnet har slutat första klass i skolan om det sker efter att barnet har fyllt 8 år.

Hur fördelas dagarna?

När båda föräldrarna är vårdnadshavare har de rätt till hälften var av det totala antalet föräldrapenningdagar, det vill säga 240 dagar var. Om man har barn födda före 1 januari 2002 gäller andra regler. Båda föräldrarna har rätt att ta ut föräldradagarna när som helst. Det är alltså inte så att tex mamman har förtur till de första 240 dagarna eller liknande.

Den som är ensam vårdnadshavare har rätt till samtliga 480 dagar med föräldrapenning. Detsamma gäller om föräldrarna har gemensam vårdnad och den ena föräldern inte är försäkrad.

En förälder kan avstå sina dagar till förmån för den andra föräldern med undantag för 60 dagar. En förälder som vill avstå från föräldrapenning-dagar ska göra en skriftlig anmälan om detta till Försäkringskassan.

Föräldrapenning innan barnet föds

Mamman har rätt till föräldrapenning före barnets födelse. Den betalas ut tidigast från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse (räknas vanligtvis med utgång från moderskapsintyget).

Moderskapsintyg

I ungefär 20 graviditetsveckan får man ett moderskapsintyg av barnmorskan på mödravårdscentralen. Det är ett intyg som bekräftar att man är gravid. Det anger också datum för beräknad förlossning.

Intyget ska skickas till Försäkringskassan så fort du får det i din hand.

När du skickat in intyget fungerar det som en anmälan om föräldrapenning. Försäkringskassan gör därefter en inkomstutredning och skickar dig blanketten ”Begäran om föräldrapenning”.
Observera dock att intyget vanligtvis inte innehåller uppgift om den blivande fadern, så när han vill ta ut föräldrapenning måste han själv kontakta Försäkringskassan och göra en anmälan om detta.

Föräldrautbildning

Du har rätt att få föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning när du väntar barn eller just har fått barn. Föräldrarna kan delta samtidigt i utbildningen och få föräldrapenning för samma tid.

Vad är SGI?

SGI står för Sjukpennings Grundande Inkomst.

Lite förenklat kan man säga att det är din 80% av beräknade årsinkomst dividerat med 365.

» Klicka här för att läsa mer om SGI

Föräldrapenningens storlek

En förutsättning för att du ska få föräldrapenning enligt sjukpenningnivå under de första 180 dagarna är att du har varit försäkrad för en sjukpenning som är högre än ett belopp om 60 kronor (lägstanivå) i minst 240 dagar i följd närmast före barnets födelse (eller den beräknade tidpunkten för födelsen).
Med andra ord, du måste ha tjänat minst 60 kr om dagen minst 240 dagar i följd innan barnet föddes.

När ett barn föds eller adopteras betalas föräldrapenning ut till föräldrarna under sammanlagt 480 dagar.

Under 390 dagar är föräldrapenningen lägst 180 kronor per dag (grundnivå) eller 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) delad med 365 (med andra ord 80% av din årsinkomst).

För övriga 210 dagar som kan betalas ut enligt sjukpenningnivå finns inget krav på viss tids sjukpenningförsäkring över lägstanivån.
Under 90 dagar är föräldrapenningen 60 kronor per dag (lägsta-nivå)
för alla. (Dagarna kallades tidigare garantidagar.)

När barnet är fött

När barnet är fött anmäler föräldern detta till försäkringskassan och då betalas föräldrapenning ut till den av föräldrarna som vårdar barnet.

Nybliven pappa – pappadagar

En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning med tillfällig föräldrapenning i samband med ett barns födelse. Pappan kan använda dagarna för att vara med vid förlossningen, delta i vården av det nya barnet, vårda äldre barn i familjen under mammans BB-vistelse eller sköta hemmet.

Dagarna behöver inte tas ut i en rak följd eller ens som heldagar. Dock är det bra att observera att de tio pappadagarna endast kan tas ut tom 60:onde dagen efter barnets kom hem från BB.
Det är tio arbetsdagar, ej kalenderdagar som Föräldrapenningen är.

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag betalas ut för alla barn från och med månaden efter den då barnet föds eller efter den månad då rätten uppkommer, till exempel vid inflyttning till Sverige. Du behöver inte ansöka om barnbidrag, det kommer automatiskt om barnet föds här i landet.

Barnbidraget betalas ut till modern när föräldrarna har gemensam vårdnad eller om föräldrarna anmäler detta till pappan.

Om barnet varaktigt bor hos endast en av sina föräldrar kan barnbidraget efter anmälan betalas till den förälder som barnet bor hos. Om en förälder har ensam vårdnad om barnet får denne också barnbidraget utbetalt till sig. Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år, eller till och med den månad då rätten upphör av någon annan anledning (till exempel bosättning i ett annat land).

Bostadsbidrag

Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag för barnfamiljer. Hur stort bidrag du får beror på hur många ni är i familjen, hur mycket pengar ni tjänar, hur mycket ni betalar för bostaden och hur stor bostaden är. För att ni ska få bostadsbidrag ska ditt barn bo hos dig regelbundet. En barnfamilj som har bidrag till bostadskostnaden kan även få ett särskilt bidrag för de barn som bor hemma.

Utbetalning

Ersättningen betalas alltid ut till ditt bank- eller postgirokonto.

» Tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning betalas ut enligt följande:

  • För förälder som är född mellan den 1-10 sker utbetalning den 25:e i varje månad
  • För förälder som är född mellan den 11-20 sker utbetalning den 26:e i varje månad
  • För förälder som är född mellan den 21-31 sker utbetalning den 27:e i varje månad

Om utbetalningsdagen är en lördag så blir utbetalningsdagen på fredagen innan.
Om utbetalningsdagen är en söndag så blir utbetalningsdagen på måndagen efter.
Undantag förekommer runt jul och midsommar.

» Underhållsstödet och barnbidraget den 20:e (950 SEK).
» Bostadsbidraget betalas vanligen ut den 27:e varje månad
» Assistansersättning och vårdbidrag betalas ut varje månad.

När barnet fyller ett år

Till dess barnet fyller 1 år får du behålla den SGI som du hade vid barnets födelse. Därefter kan du få behålla din SGI om du:

» inte förvärvsarbetar alls och tar ut föräldrapenning minst fem dagar i veckan
Eller…
» Om du förvärvsarbetar, men i mindre omfattning än tidigare och tar ut föräldrapenning för den förkortade arbetstiden. Till exem pel om du har arbetet heltid och börjar arbeta halvtid och tar ut halv föräldrapenning.

I annat fall beräknas SGI:n utifrån den arbetsinkomst som du hade vid barnets 1-årsdag.